Galeria - Informacje o postępie prac w przygotowaniu inwestycji S11

Na ostatnim XVII Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”, które odbyło się 21 czerwca 2022r. Prezes Zarządu, Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, zaprezentował informacje o postępie prac w przygotowaniu inwestycji S11 przekazane elektronicznie z GDDKiA z Katowic i Opola, a przedstawiciel GDDKiA ze Szczecina przedstawił prezentację online.

Na terenie województwa śląskiego w chwili obecnej, dokumentacja projektowa dla prac związanych     z realizacją drogi ekspresowej S11 jest na etapie odbiorów. Biuro projektowe wprowadza niezbędne korekty i uzupełnienia wynikające ze zgłoszonych uwag przez GDDKiA. Termin złożenia wniosku                    o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzależniony jest od terminu zakończenia prac projektowych oraz przeprowadzenia i zatwierdzenia przedmiotowej dokumentacji przez powołany Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) oraz Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). Planowany termin złożenia wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                       w Katowicach to IV kwartał 2022 r. Kolejne etapy przygotowania i realizacji przedmiotowej inwestycji uzależnione są od terminu uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Natomiast na obszarze województwa opolskiego aktualne zaawansowane prace nad odcinkami S11 przedstawiają się następująco:

Budowa obwodnicy Kępna w ciągu S11 (odcinek II)

  • odcinek w eksploatacji, uroczyste oddanie do ruchu: 16.08.2021 r.

Budowa obwodnicy Olesna w ciągu S11 o długości ok. 24,8 km

  • Decyzja ZRID: 18.12.2020 r.
  • Przekazanie placu budowy: 22.12.2020 r.
  • Aktualne zaawansowanie rzeczowe – około 40%
  • Termin zakończenia inwestycji: II kwartał 2023 r.

Budowa drogi ekspresowej S11 od Kępna do granicy woj. opolskiego/śląskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)

  • lipiec 2019 r. – posiedzenie KOPI, na którym rekomendowanym do realizacji wariantem był wariant W2B.
  • wariant W2B rekomendowany do realizacji we wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (14.11.2019r.), decyzja środowiskowa uzyskana 20.08.2021 r.
  • z powodu wniesionego odwołania od decyzji DŚU, decyzja nie posiada waloru ostateczności. Odwołanie rozpatrywane jest przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Droga S11 prezentacja GDDKiA Opole

Droga S11 prezentacja Województwo Zachodniopomorskie

Informacja GDDKiA Opole

Informacja GDDKiA Katowice

Źródło: GDDIKiA oraz materiały własne