Cele Stowarzyszenia

1. Statutowymi celami Stowarzyszenia są:

 • propagowanie w możliwie najkrótszym czasie budowy drogi S11 o standardach drogi ekspresowej,
 • inicjowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin, powiatów i województw, wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów na rzecz budowy drogi ekspresowej S11,
 • pomoc jednostkom samorządu terytorialnego zrzeszonym w Stowarzyszeniu w podejmowaniu niezbędnych ze strony samorządu działań umożliwiających jak najszybszą budowę drogi S11,
 • koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S11,
 • wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach,
 • wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia,
 • realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę drogi ekspresowej S11.

 

 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
 • podejmowanie inicjatyw, promowanie oraz aktywne popieranie wszelkich działań mających na celu budowę drogi ekspresowej S11,
 • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi gmin i powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych,
 • prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu budowę drogi ekspresowej S11,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej problematyki Stowarzyszenia i jego członków,
 • organizację szkoleń, konferencji, seminariów, wystaw, wyjazdów studyjnych oraz prezentacji,
 • upublicznianie przedsięwzięć Stowarzyszenia w szczególności w prasie, radiu i telewizji,
 • inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.